สี่บูรพาจารย์แห่งอำนวยศิลป์ธนบุรี

 อาจารย์จิตร   ทังสุบุตร   เป็นผู้ให้กำเนิดโรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี ได้บริหาร
                                    จนสถานศึกษาแห่งนี้มีชื่อเสียง เกียรติยศสูงส่ง ตั้งแต่
                                    อดีตจนถึงปัจจุบัน

หลวงชาญพิทยกิจ          เป็นอาจารย์ใหญ่ท่านแรกของอำนวยศิลป์ธนบุรี 
                                    เป็นผู้นำการสอนวิชาความรู้ ทำให้นักเรียนที่สำเร็จ
                                    การศึกษาจากสถานศึกษาแห่งนี้ มีความรู้ ความ
                                    สามารถประกอบอาชีพ รับใช้ครอบครัวและประเทศ
                                    ชาติเกิดประโยชน์มากมาย

พระนราธิราชภักดี           เป็นผู้อบรมสั่งสอน กิริยา-มายาทและศีลธรรม และให้
                                    ศิษย์ทุกคน มีความประพฤติอันงดงาม เป็นที่ยกย่องใน
                                    สังคม

อาจารย์กมล  พันธุ์มีเชาวน์   เป็นผู้จัดการคนที่ 2 ต่อจากอาจารย์จิตร  ทังสุบุตร   และเป็นที่เคารพยิ่งต่อศิษย์ทุกคน

Visitors: 95,643