ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี (พอสังเขป)

                                                              ปีก่อตั้ง พ.ศ. 2482

     มูลเหตุที่ได้จัดตั้งโรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี เนื่องจากได้มีผู้ปกครองนำนักเรียนมาขอสมัครเข้าเรียนที่โรงเรียนอำนวยศิลป์ ปากคลองตลาดจังหวัดพระนคร เป็นจำนวนมาก จนกระทั่งทางโรงเรียนไม่สามารถสนองความต้องการได้ เพราะสถานที่จำกัดขยายออกไปไม่ได้อีก ประจวบด้วยสมัยนั้นทางรัฐบาลมีโครงการตัดถนนริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งจะเข้ามาในแนวโรงเรียนต้องเสียห้องเรียนไปจำนวน 12 ห้องเรียน

     อาจารย์ จิตร   ทังสุบุตร เจ้าของและผู้จัดการโรงเรียนอำนวยศิลป์จึงพิจารณาจัดหาสถานที่สร้างโรงเรียนแห่งใหม่ เพื่อให้นักเรียนมีสถานที่เล่าเรียนเป็นหลักฐาน เป็นที่เชื่อถือของประชาชน พอดีระยะนั้นโรงเรียนหวงหวน ตั้งอยู่ที่เลขที่ 2814 ฐ ถนนสมเด็ดเจ้าพระยาติดถนนท่าดินแดง ตำบลตรอกสารภี กิ่งอำเภอคลองสานของโรงเรียนเดิมและเช่าที่ดินติดกับบริษัท จันทบุรีพาณิชย์ จำกัด ซึ่งอยู่ในความดูแลของพระยามไหสวรรค์สมบัติศิริ เพื่อดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนใหม่ โดยกระทรวงศึกษาธิการวางหลักเกณฑ์ไว้ว่าเจ้าของและผู้จัดการ ครู นักเรียนจะต้องเป็นชุดเดียวกันจากโรงเรียนอำนวยศิลป์ และอนุญาตให้เปิดสอนได้ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งยังกำหนดคุณสมบัติของครูใหญ่ไว้เป็นพิเศษ

     ด้วยเหตุดังกล่าวโรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี จึงได้รับการรองรับวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล ทันทีที่เริ่มการเปิดสอน พร้อมกับโรงเรียนอำนวยศิลป์ที่ตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2469 และได้รับรองวิทยฐานะ เมื่อ พ.ศ. 2475 นับว่าเป็นโรงเรียนราษฏร์แห่งแรกในจังหวัดธนบุรีที่ได้รับการรับรอง

     โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรีได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเลขที่ 82/2482 วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2482 ได้โอนนักเรียนที่สมัครใจจากโรงเรียนอำนวยศิลป์ซึ่งมีภูมิลำเลาในจังหวัดธนบุรี ใกล้กับโรงเรียนจำนวน 189 คน ครูและเจ้าหน้าที่ รวม 15 คน เปิดทำการสอนวันแรกเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2482 ได้นิมนต์พระคุณเจ้าสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดอนงคาราม จังหวัดธนบุรี เป็นประธานเจิมป้าย เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2482

     ท่านผู้บริหารพร้อมคณะอาจารย์ ครู ได้พยายามพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ให้ถูกสุขลักษณะและเพียงพอต่อการขยายตัวของโรงเรียน ตลอดจนมาตรฐานการเล่าเรียนของนักเรียนก็อยู่ในระดับดี เป็นที่ไว้วางใจของผู้ปกครองนักเรียน ได้เป็นสถานศึกษาที่ใหญ่แห่งหนึ่งของจังหวัดธนบุรี และเมื่อ พ.ศ. 2489 ได้ขยายชั้นเรียนทำการสอนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้รับนักเรียนได้ 47 ห้องเรียน รับนักเรียนได้ 2,185 คน ตามใบอนุญาตแบบ ร.12 เลขที่ 1181/2504 ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2504

     ปัจจุบันโรงเรียนได้พยายามปรับปรุงอาคารสถานที่ ให้ได้สุขลักษณะและเพียงพอแก่การขยายตัวของโรงเรียนอยู่เสมอ ตลอดจนมาตรฐานการเล่าเรียนของนักเรียน ก็อยู่ในระดับที่ดีจึงเป็นที่ไว้วางใจของผู้ปกครอง นักเรียน กระทั่งปัจจุบันนี้ได้เป็นสถาบันการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของธนบุรี


Visitors: 95,643