ปฎิทินการศึกษา

วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561                        เปิดภาคเรียนที่ 2/2561 ทุกระดับชั้น
วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561                        หยุดวันปิยมหาราช
วันพฤหัสบดีที่ 22 - วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561     กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561                     กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า
วันจันทร์ที่ 26 - วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561   สัปดาห์ธรรมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561                          กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561                                หยุดวันพ่อแห่งชาติ
วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561                         หยุดวันรัฐธรรมนูญ
วันอังคารที่ 11 - วันศุกร์ที่ 14 ะันวาคม 2561 ประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
วันจันทร์ที่ 17 - วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561  หยุดกลางภาค
วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561                          วันหยุดสิ้นปี
วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562                           หยุดวันขึ้นปีใหม่
วันพุธที่ 2 - วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 ผู้ปกครองพบครูประจำชั้นเพื่อรับรายงานผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562                             กิจกรรม Family Fun Day (Sport/Games/Swimming/Food)
วันพุธที่ 16 มกราคม 2562                               หยุดวันครู
วันจันทร์ที่ 21 - วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทุกระดับชั้น
วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562                           สอบ O-NETชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
วันจันทร์ที่ 18 - วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562  ประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ทุกระดับชั้น
วันจันทร์ที่ 25 - วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เตรียมความพร้อมการนำเสนอโครงงานและการแสดง End of Year Presentation
วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562                      กิจกรรม Graduation Day ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562                                  นำเสนอโครงงานและ End of Year Presentation ทุกระดับชั้น
วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม - วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 ปิดภาคเรียนที่ 2/2561
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562                             เริ่มเรียน English Summer Day Camp
วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562                                 ผู้ปกครองพบครูประจำชั้นและรับสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน
วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562                                วันสุดท้ายของการเรียน English Summer Day Camp
วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561     ประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง นักเรียนชั้น ป.1
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561           สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วิชาภาษาอังกฤษ EIP กับครูเจ้าของภาษา ชั้น ป.1 - ป.6
วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561                 นำเสนอโครงงาน ระดับชั้นอนุบาล
วันจันทร์ที่ 5 - วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561    สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ชั้น ป.1 - ป.6
                                                            ประเมินความพร้อมระดับชั้นอนุบาล 1 - 3
วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561                    เตรียมความพร้อมนำเสนอโครงงาน ระดับชั้น ป.1 - ป.6
                                                            นักเรียนชั้น ป.3 สอบ NT (National Test)
วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561         นำเสนอโครงงาน ชั้น  ป.1 - ป.6 เวลา 8.20 - 11.50 น.
                                                            กิจกรรม Graduation Day นักเรียนชั้น ป.4 - ป.6 เวลา 14.00 - 15.30 น.
วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561                  ซ้อมใหญ่กิจกรรม "End of Year Production 2018"
วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561           กิจกรรม End of Year Production ปีการศึกษา 2560
วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561              ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม - วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2560   โครงการภาคฤดูร้อน "English Summer Day Camp 2018"
วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561            ประกาศผลสอบ ชั้น ป.1 - ป.6
วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561           ประกาศผลสอบ O-NET
วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561      ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561 เวลา 09.00 - 11.00 น.
วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561             เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
Visitors: 48,284