Thinking School คืออะไร

Thinking School

Thinking Schoolคือนวัตกรรมทางการศึกษาล่าสุดและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลโดยครูผู้สอนมีหน้าที่เข้าไปกระตุ้นพัฒนาการทางความคิดของผู้เรียนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูและผู้เรียนหรือผู้เรียนด้วยกันเองให้สามารถคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์และสังเคราะห์ ซึ่งทำให้เด็กมีความเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ในทุกสาระการเรียนรู้ทดแทนรูปแบบการเรียนการสอนแบบเดิมๆ ที่ครูเป็นเพียงผู้บรรยายให้เด็กฟัง

โรงเรียนอำนวยศิลป์ (พญาไท) ทำการฝึกอบรม Thinking Schools โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียน King's ประเทศนิวซีแลนด์ ขยายเครือข่ายความร่วมมือการอบรม ดูงานไปที่ Wales และ อังกฤษดำเนินการภายใต้การเป็น Thinking Schools มาแล้ว 5 ปี พิสูจน์ถึงศักยภาพและสามารถวัดความสำเร็จได้อย่างเป็น  รูปธรรม โรงเรียนอำนวยศิลป์ ได้รับการรับรอง โดยมหาวิทยาลัย Exeter ประเทศอังกฤษให้เป็น Thinking School เป็นแห่งแรกของไทย และเอเชีย

        

Visitors: 95,645