ระดับอนุบาล

เตรียมอนุบาล รับตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

เน้นจัดสภาพแวดล้อมที่ท้าทายการเรียนรู้ ด้วยอุปกรณ์มอนเตสซอรี่ ห้องเรียนโปร่งสบาย สะอาดปลอดภัยบรรยากาศอบอุ่น จัดมุมส่งเสริมการเรียนและพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาระดับอนุบาลรับตั้งแต่อายุ 3-5 ปีจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่และจัดสภาพแวดล้อมที่ท้าทายการเรียนรู้ด้วยสื่ออุปกรณ์มอนเตสซอรี่อย่างเต็มรูปแบบบูรณาการจัดการเรียนการสอนทั้งด้านประสาทสัมผัส ประสบการณ์ชีวิตและวิชาการได้อย่างลงตัวเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมการคิดและการทำโครงงาน เรียนภาษาอังกฤษ  กับครูชาวต่างชาติ

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 95,645