สี่บูรพาจารย์แห่งอำนวยศิลป์ธนบุรี

 อาจารย์จิตร   ทังสุบุตร   เป็นผู้ให้กำเนิดโรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี ได้บริหาร
                                    จนสถานศึกษาแห่งนี้มีชื่อเสียง เกียรติยศสูงส่ง ตั้งแต่
                                    อดีตจนถึงปัจจุบัน

หลวงชาญพิทยกิจ          เป็นอาจารย์ใหญ่ท่านแรกของอำนวยศิลป์ธนบุรี 
                                    เป็นผู้นำการสอนวิชาความรู้ ทำให้นักเรียนที่สำเร็จ
                                    การศึกษาจากสถานศึกษาแห่งนี้ มีความรู้ ความ
                                    สามารถประกอบอาชีพ รับใช้ครอบครัวและประเทศ
                                    ชาติเกิดประโยชน์มากมาย

พระนราธิราชภักดี           เป็นผู้อบรมสั่งสอน กิริยา-มายาทและศีลธรรม และให้
                                    ศิษย์ทุกคน มีความประพฤติอันงดงาม เป็นที่ยกย่องใน
                                    สังคม

                                                                             อาจารย์กมล  พันธุ์มีเชาวน์   เป็นผู้จัดการคนที่ 2 ต่อจากอาจารย์จิตร  ทังสุบุตร                                                                                                                                และเป็นที่เคารพยิ่งต่อศิษย์ทุกคน

 • ครูจิตร ทังสุบุตร

  ครูจิตร ทังสุบุตร เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนอำนวยศิลป์พระนครครั้งแรกที่ปากคลองตลาด ในปี พ.ศ.2475 และต่อมาปรากฏว่า โรงเรียนอำนวยศิลป์ได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงดำริจะขยายโรงเรียนอำนวยศิลป์เป็นแห่งที่ 2 และหาทำเลได้เหมาะสมที่ปากคลองสานระหว่างถนนสมเด็จเจ้าพระยาตัดกับถนนท่าดินแดง เรียกว่า สี่แยกท่าดินแดง โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรีถือกำเนิดขึ้น ณ ที่นั้นในปี พ.ศ. 2482 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ให้ความรู้ให้การศึกษาพวกเรามา และท่านก็ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิ ซึ่งท่านเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นจวบจนเท่าทุกวันนี้
 • หลวงชาญพิทยกิจ

  เมื่อตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ว่างในปี พ.ศ. 2483 ครูจิตร ทังสุบุตรได้เสาะหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ขณะนั้นคุณหลวงชาญพิทยกิจ ท่านเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนวัดบวรนิเวศและโรงเรียนวัดราชาธิวาส สองแห่ง อาจารย์จิตรเห็นว่าคุณหลวงชาญฯ เหมาะสมในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่มาก จึงได้ขอเชิญมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2483 เป็นต้นมาจนกระทั่งถึงปี พ.ศ.2508 ท่านได้ถึงแก่กรรม รวมเวลาที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี 25 ปีเต็ม จึงนับได้ว่าท่านเป็นอาจารย์ใหญ่ที่นานที่สุดของโรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี
 • พระนราธิราชภักดี

  ในอดีตท่านดำรงตำแหน่งองครักษ์พิเศษในรัชกาลที่ 6 (สมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว) อาจารย์จิตร ทังสุบุตร ซึ่งคุ้นเคยและเคารพนับถือในสมัยนั้น จึงขอเชิญให้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอำนวยศิลป์พระนคร (ปากคลองตลาด) หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ผ่านไป อาจารย์จิตรเห็นว่าโรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี ยังไม่มีอาจารย์ผู้ปกครองนักเรียน จึงขอตัวท่านให้มาเป็นอาจารย์ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2490 จนกระทั่งท่านถึงแก่แก่กรรมในปี พ.ศ.2508 รวมเวลาที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี 18 ปี นักเรียนส่วนมากมักจะเรียกท่านว่า "คุณป๋า"
 • อาจารย์กมล พันธุ์มีเชาวน์

  เป็นผู้จัดการคนที่ 2 ของโรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2495-2545 และเป็นที่เคารพรักยิ่งของศิษย์ทุกๆ คน
Visitors: 44,835