ระดับประถม

ระดับประถมศึกษา 1-3

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (EIP) ควบคู่การสอนแบบมอนเตสซอรี่และจัดสภาพแวดล้อมที่ท้าทายการเรียนรู้ด้วยสื่ออุปกรณ์มอนเตสซอรี่อย่างเต็มรูปแบบ บูรณาการจัดการเรียนการสอนทั้งด้านประสาทสัมผัส ประสบการณ์ชีวิตและวิชาการได้อย่างลงตัว เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมการคิดและการทำโครงงาน เรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ

ระดับประถมศึกษา 4-6

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้น (EIP) เน้นการส่งเสริมการคิด (Thinking Schools) ทักษะการคิดด้วยเครื่องมือช่วยคิด จัดสภาพห้องเรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมการเรียนรู้ เรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ เรียนด้วยการลงมือปฏิบัติและการทำโครงงาน

#1 โดย: ระพีพร [IP: 124.122.132.xxx]
เมื่อ: 2016-11-25 09:33:51
เด็กได้เรียนรู้แบบหลากหลายและคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็นสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้คะ

ชื่อผู้ตอบ:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 44,835